}

ES fondu revīzija

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments. Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību.

Eiropas Savienības fondu revīzijas iestādes misija ir sniegt pārliecību par ES fondu un efektīvām un mērķtiecīgām investīcijām, lai nodrošinātu investīciju ieplūdi Latvijā. 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde atbild par revīziju Latvijai apstiprinātu ESF, ERAF un KF darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība”.

 

Revīzijas stratēģija

Revīzijas stratēģija ir Eiropas Komisijas Vispārējo nosacījumu regulas Nr.1303/2013 127.panta 4.punktā noteiktais Revīzijas iestādes darba plānošanas dokuments, kurā tiek izklāstīta revīzijas metodoloģija, metode darbību izlasei revīzijas mērķiem un revīziju plānošana saistībā ar kārtējo grāmatvedības gadu un diviem nākamajiem grāmatvedības gadiem.

Revīzijas stratēģija 2017. – 2020. gadam (aktualizēta 23.01.2017.) - aktuāla

Revīzijas stratēģija 2016. – 2019. gadam (aktualizēta 04.01.2016.) - nav aktuāla

Revīzijas stratēģija 2015. – 2018. gadam (aktualizēta 01.07.2015.) - nav aktuāla

Vienotā revīzijas stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā norādīti mērķi, darbības jomas un metodika revīzijas iestādes funkciju plānošanai un īstenošanai ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas periodam. To sagatavo un aktualizē Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments, kurš plāno Vienoto revīzijas stratēģiju tā, lai katru gadu, pamatojoties uz tajā iekļauto auditu un revīziju rezultātiem, Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments varētu sagatavot atzinumu Eiropas Komisijai par ES fondu vadības un kontroles sistēmas darbību un deklarēto izdevumu likumību un attiecināmību.

Vienotā revīzijas stratēģija 2007.-2015.gadam (aktualizēta 11.07.2014.)

 

Revīzijas iestādes plāni

2018.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2018. līdz 15.02.2019.

2017.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.01.2017. līdz 15.02.2018.

2016.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 30.06.2016. līdz 31.12.2016.

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.07.2015. līdz 30.06.2016. (aktualizēts 20.01.2016.)

2015.gads

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 30.06.2015. līdz 31.12.2015. 

Revīzijas iestādes auditu plāns auditu periodam no 01.07.2015. līdz 30.06.2016. 

2014.gads

Revīzijas iestādes īstenotie projekti

Revīzijas iestāde īsteno tehniskas palīdzības projektu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada darbības programmu ietvaros:

2015.gada 17.decembrī Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2010.gada darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība ietvaros noslēgta vienošanās Tehniskā palīdzība Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādei Nr. 12.1.1.0/15/TP/001.

Projekta darbības beigu termiņš: 2018.gada 31.decembris.

Finansējuma saņēmējs - Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde.

Projekta kopējās izmaksas - 1 680 000.00 EUR, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums: 100% no publiski attiecināmajām izmaksām – 1 680 000.00 EUR.

Projekta mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidi Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādē un nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes kapacitātes palielināšanu, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu revīziju tādā apjomā un kvalitātē, kas sniedz pārliecību Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības fondu ieguldījumu efektīvu un mērķtiecīgu apguvi.

Projekta galvenās darbības ir:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana.
 2. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi.
 3. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana.
 4. Projekta vadības nodrošināšana.

Projekta ilgums ir 37 mēneši.

Projekta rezultātā ir plānots:

 1. Samazināt darbinieku mainību līdz 2018.gada 31.decembrim no 25% līdz 21%.
 2. Samazināt audita dienu skaitu, kas patērēts vidēji viena projekta revīzijai līdz 2018.gada 31.decembrim no 70 līdz 50 darbdienām.
 3. Nodrošināt, ka 34 Revīzijas iestādes darbinieki ir paaugstinājuši savu kompetenci pēc atbalsta saņemšanas līdz 2018.gada 31.decembrim.

Projektā plānotās darbības:

 1. Eiropas Savienības fondu administrēšana, lai nodrošinātu personāla piesaisti, attīstību, motivēšanu un noturēšanu.
 2. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana, lai:
  - paaugstinātu Revīzijas iestādes darbības elastību, mazinot Revīzijas iestādes atkarību no valsts budžetā pieejamajiem naudas līdzekļiem revīzijas veikšanai Latvijas reģionos;
  - paaugstinātu Revīzijas iestādes sniegto pakalpojumu ekonomiskumu un efektivitāti, identificējot tādus specifiskos jautājumus, kuru risināšanai izdevīgāk piesaistīt ārējos ekspertus, nekā veikt Revīzijas iestādes personāla apmācību.
 3. Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, lai nodrošinātu Revīzijas iestādes darbinieku apmācību, piedaloties mācībās, semināros, sanāksmēs, konferencēs, kolokvijos, simpozijos un citos pasākumos Eiropas Savienības fondu jautājumos, kurus organizē pati Revīzijas iestāde vai citas institūcijas, kā arī lai veicinātu Revīzijas iestādes atpazīstamību.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 9. janvārī
Uz augšu