Ieviešanas plāni un progress

Lai izmantotu ES fondu finansējumu pilnā apmērā, vienlaikus nodrošinot pakāpenisku un savlaicīgu ES fondu līdzekļu ieplūšanu tautsaimniecībā, ES fondu vadošā iestāde ir ieviesusi virkni ES fondu ieviešanas uzraudzības instrumentu, piem., specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiku, ES fondu maksājumu mērķus un ikgadējos rādītāju sasniegšanas plānus, kurus izskata Ministru Kabinets, kā arī piešķirtā valsts budžeta izpildes uzraudzību (skatīt zemāk).

Atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana

 

ES Kohēzijas politikas finansējuma ieviešanas statuss (ES fondu daļa, milj. euro) uz 31.05.2017. 

 

 

Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks (līdz 01.01.2017) - indikatīvais laika grafiks projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un MK noteikumu par SAM īstenošanu apstiprināšanai, projektu iesniegumu atlases uzsākšanai un projektu iesniegumu apstiprināšanai.

 

Maksājumu finansējuma saņēmējiem plānu izpilde

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017              
2016            

 

 

Rādītāju sasniegšanas prognozes 

ES fondu rādītāju saraksts un prognozes

ES fondu valsts budžeta izpilde

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017              
2016    
2015                      

 

ES fondu ieviešanas progress

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017              
2016    
2015                

 

Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos

 

Gada plāns

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2017 uz 24.01.2017.
uz 15.04.2017.
maksājumu izpilde  
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde
maksājumu izpilde
termiņu izpilde

maksājumu izpilde
termiņu izpilde

               

 

Finanšu instrumentu investīcijām gala saņēmējos un vadības izmaksās plāni

 

Gada plāns

I

II

III

IV

2017        

 

2014.-2020. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas progress (ES fondu daļa, euro) uz 31.05.2017. 

Prioritārais virziens/Ieguldījumu prioritāte/SAM Piešķirtais ES fondu finansējums Iesniegti projekti (izņemot noraidītus un atsauktus) Apstiprinātie projekti  Noslēgtie līgumi  Maksājumi finansējuma saņēmējiem
Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Projektu apjoms  % no piešķiruma Maksājumu apjoms % no piešķiruma
1.1. 2. 3. 3.1.=3./2. 4 4.1.=4./2. 5 5.1.=5./2. 6. 6.1.=6./2.
JNI  29 010 639 29 010 147 100.0% 29 010 147 100.0% 29 010 147 100.0% 13 888 830 47.9%
ESF  638 555 428 485 088 747 76.0% 485 088 747 76.0% 480 738 392 75.3% 50 242 452 7.9%
KF 1 349 414 695 876 391 443 64.9% 428 387 729 31.7% 404 407 634 30.0% 136 619 380 10.1%
ERAF 2 401 252 452 1 188 935 115 49.5% 912 729 164 38.0% 867 326 351 36.1% 143 480 036 6.0%
Kopā visi fondi  4 418 233 214 2 579 425 452 58.4% 1 855 215 787 42.0% 1 781 482 525 40.3% 344 230 698 7.8%

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 22. jūnijā
Uz augšu