Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR

Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums

MK apstiprināšanas izpildes statuss (ir/ nav izpildīts, nav pienācis) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši  darba tirgus pieprasījumam Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, apmācība pie darba devēja; neformālās izglītības programmu apguve; atbalsts bezdarbnieku reģionālajai mobilitātei u.c. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 96 428 049 IV cet 2014

23.12.2014.
MK not. Nr.836

Kritēriji

 10.07.2015.- 10.08.2015.
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana Informācijas nodrošināšana Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) ietvaros darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem, kā arī darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par Eiropas darba mobilitātes jautājumiem. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 504 300 2015 marts

17.03.2015.
MK not. Nr.129

Kritēriji

05.06.2015.- 06.06.2015.
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas organizatoriskā ietvara un sadarbības modeļa apzināšana un izveide, Web bāzētas IT platformas izveidei nepieciešamās tehniskās specifikācijas izveide.  Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 1 487 720 2016 februāris

01.03.2016.
MK not. Nr.126

Kritēriji

15.04.2016.-
16.05.2016.
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai (papildus klāt JNI 15 515 561 EUR) Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas; neformālās izglītības programmu īstenošana, tai skaitā mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni); profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana; pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve; darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā; darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas; subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem; atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, tai skaitā konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai; atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei; jauniešu informēšana un piesaiste. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 18 461 601 2015 aprīlis

28.04.2015.
MK not. Nr.207

Kritēriji

15.07.2015.- 14.08.2015.
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros (papildus klāt JNI 13 495 078 EUR) Sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, un mērķstipendijas piešķiršana, izglītības programmu īstenošana  vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei, karjeras atbalsta pasākumi, jauniešu informēšana un piesaiste. Valsts izglītības attīstības aģentūra IPIA LM ESF 22 689 140 2016 aprīlis

28.04.2015.
MK not. Nr.207

Kritēriji

15.07.2015.- 14.08.2015.
7.2.1.3. Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada Darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas; neformālās izglītības programmu īstenošana, tai skaitā mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni); profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana; pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve; darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā; darbnīcas jauniešiem, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas; subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem; atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai, tai skaitā konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai; atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei; jauniešu informēšana un piesaiste. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 3 258 896 2018 marts

Nav pienācis

Kritēriji

 
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos Darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides un  praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi, Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide, atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem darba drošības jomā, preventīvie un informatīvi izglītojošie pasākumi. Valsts darba inspekcija IPIA LM ESF 12 643 472 2016 februāris

01.03.2016.
MK not. Nr.127

Kritēriji

13.04.2016.-
12.05.2016. 
7.3.2. Paildzināt gados vecāku  nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību Gados vecāku nodarbināto spēju, prasmju un veselības stāvokļa novērtēšana, cilvēkresursu attīstības plānošana, informatīvi konsultatīvs atbalsts darba devējiem, lai sekmētu gados vecāku cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū (veselīgas novecošanās, drošu darba metožu, elastīgu darba formu, personāla politikas un karjeras plānošanas u.c. jautājumos), prasmju pilnveidošanas pasākumi, darba vides novērtēšana un darba vietas pielāgošana, starppaaudžu pieredzes nodošanas pasākumi (mentorings); kolektīvo pārrunu veikšana novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanai darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem. Nodarbinātības valsts aģentūra IPIA LM ESF 10 596 211 2016 augusts

2.08.2016.
MK not. Nr.504

Kritēriji

21.09.2016.- 18.10.2016.

 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2017. gada 22. jūnijā
Uz augšu