}

Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

 

Nr.

Nosaukums

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma/ atlases atbalstāmās darbības

Finansējuma saņēmēji

Atlases veids*

Atbildīgā iestāde**

Fonds
***

Kopējais finansējums EUR 

MK noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš un dokumenti

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(1.kārta)
Atbalsts pētījumu projektu īstenošanai zinātniskajās grupās, kuras zinātniskajam un pētnieciskajam darbam piesaista zinātniekus, doktorantus un maģistrantus inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai, tajā skaitā veicinot sadarbību starp uzņēmumiem, zinātniskajām institūcijām un augstākās izglītības iestādēm, nodrošinot zināšanu pārnesi viedās specializācijas jomās, koncentrējoties uz projektiem ar augstu komercializācijas potenciālu Zinātniskās institūcijas, komersanti  APIA IZM ERAF 39 796 780

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

07.04.2016.- 15.06.2016. 
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi
(2.kārta)
Skat. augstāk Zinātniskās institūcijas, komersanti APIA IZM ERAF 25 000 000

12.01.2016.
MK not. Nr.34

Kritēriji

25.05.2018.- 03.09.2018.

Plānotas arī turpmākas projektu iesniegumu atlases kārtas
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Atbalsts tiks sniegts jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai, atbalstot projektus, kas tiek īstenoti viedās specializācijas jomās. Valsts izglītības attīstības aģentūra IPIA IZM ERAF 64 029 231

19.01.2016.
MK not. Nr.50

Kritēriji

Projektus var iesniegt VIAA ikgadējo pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu konkursu ietvaros

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem
(1.kārta)
Atbalsts studentu pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku nozares vai sabiedrības problēmu risināšanai dzīvības zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas nozarēs. Augstskolas APIA IZM ERAF 26 467 596

16.01.2018.
MK not. Nr.41

Kritēriji

22.06.2018.- 26.11.2018.

Atbalsts studentu pētniecības un inovācijas projektu īstenošanai augstskolu Inovāciju Fondu ietvaros būs pieejams, sākot ar 2019.g. II cet.

1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem
(2.kārta)
Skat. augstāk Augstskolas APIA IZM ERAF 12 065 737

16.01.2018.
MK not. Nr.41

Kritēriji

Atbalsts studējošiem būs pieejams, sākot ar 2020.g. IV cet.
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana Atbalsts tiks sniegts pētniecības un attīstības infrastruktūrai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, kā arī zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī un mērķtiecīgiem zinātnisko institūciju apvienošanās pasākumiem. Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 122 252 616

16.08.2016.
MK not. Nr.562

Kritēriji

16.03.2017.- 15.06.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās 
(1.kārta)
Atbalsts tiks sniegts Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādei (tajā skaitā zinātnisko institūciju un komersantu sadarbībai) un dalībai starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kā arī atbalsts sinerģijas veidošanai ar dalību starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un tehnoloģiju jomās.
Papildus atbalsts plānots programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai.
Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 16 635 686

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

30.08.2017.- 30.10.2017.
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(2.kārta)
Skat. augstāk Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas IPIA IZM ERAF 6 617 100 

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

19.09.2017.- 18.01.2018. 
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās
(3.kārta)
Skat. augstāk Izglītības un zinātnes ministrija, Zinātniskās institūcijas APIA IZM ERAF  9 300 000

06.06.2017. MK not. Nr.315

Kritēriji

24.10.2017.- 31.12.2021.
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.kārta)

Kompetences centru pārvaldības  projekts

Ekonomikas ministrija IPIA EM ERAF 1 000 000

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

25.02.2016.- 11.03.2016. 
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (2.kārta)

Atbalsts kompetences centru darbībai Viedās specializācijas stratēģijas jomās, - tā ietvaros atbalsts individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenošanai, t.sk. rūpnieciskajiem pētījumiem, eksperimentālajām izstrādnēm un tehniski ekonomisko priekšizpēšu veikšanai (atbalsts projektiem, kas vērsti uz jaunu produktu un tehnoloģiju attīstīšanu un ieviešanu ražošanā).

Finansējuma saņēmējs -  kompetences centri un sadarbības partneri

Gala labuma guvēji - komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas
APIA EM ERAF 32 062 500

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

14.03.2016.- 16.05.2016.

Komersanti pētījumu pieteikumus kompetenču centros var iesniegt savus projektus līdz 31.12.2018.

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (4.kārta) Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 47 081 115

05.01.2016.
MK not. Nr.2

Kritēriji

22.10.2018.- 22.11.2018. 

Komersanti varēs iesniegt savus projektus no dienas, kad noslēgts līgums ar kompetences centriem par projekta īstenošanu līdz 31.12.2021.
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Atbalsts pētniecības organizācijām  pētniecības rezultātu komercializācijai; inovāciju vaučeru piešķiršana maziem, vidējiem un lielajiem komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei, rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai un sertificēšanas pakalpojumiem augsti kvalificēto darbinieku piesaistei u.c.;
atbalsts jaunuzņēmumiem ārējo tirgu apgūšanai

Finansējuma saņēmējs - LIAA

Gala labuma guvēji - pētniecības organizācijas un komersanti
IPIA EM ERAF 42 352 941

25.10.2016.
MK not. Nr.692

Kritēriji

Projektu iesniegumu pieņemšana pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas fonda ietvaros – reizi gadā, inovāciju vaučeru programmas ietvaros – līdz 30.06.2022.

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
(1.kārta)
Atbalsts tiks sniegts komersantiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā un komersantu produktivitātes paaugstināšanai, vienlaikus veicinot komersantu pašu ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.  Komersanti APIA EM ERAF 30 357 163

10.05.2016.
MK not. Nr.293

Kritēriji

12.07.2016.- 12.09.2016

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā
(2.kārta)
Skat. augstāk Komersanti APIA EM ERAF 40 231 072

10.05.2016.
MK not. Nr.293

Kritēriji

21.11.2017.- 12.04.2018.

1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām
(1.kārta)
Atbalsts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai nodrošinātu komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi / ieviešanu ražošanā un darba ražīguma pieaugumu.

Finansējuma saņēmēji - nozaru asociācijas

Gala labuma guvēji – komersanti
APIA EM ERAF 10 588 236

27.10.2015.
MK not. Nr.617

Kritēriji

25.01.2016.-
24.03.2016. 
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām
(2.kārta)
Skat. augstāk Skat. augstāk APIA EM ERAF 10 588 236

Pasākuma 2. kārtas ieviešanai ir plānots veikt grozījumus MK not. Nr.617 2018. gada 2. pusgadā

Pasākuma 2. kārtas ieviešanai ir plānots veikt grozījumus MK not. Nr.617 2018. gada 2. pusgadā

1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma Informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem, biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes.

Finansējuma saņēmējs - LIAA

Gala labuma guvēji: komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas un fiziskās personas, NVO, skolēni, studenti, komersanti - biznesa ideju autori
IPIA EM ERAF 5 648 462

10.05.2016.
MK not. Nr.287

Kritēriji

05.07.2016.- 04.08.2016.
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti Atbalsts nodarbināto personu apmācību organizēšanai, lai uzlabotu to IKT prasmes, prasmes ieviest netehnoloģiskas inovācijas, kā arī apmācības ārvalstu investīciju piesaistei.  Latvijas Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra IPIA EM ERAF 8 127 344

14.06.2016.
MK not. Nr.365

Kritēriji

03.08.2016.- 05.09.2016. 

*IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase;

**EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija;

***ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 23. oktobrī
Uz augšu