Vadlīnijas un skaidrojumi

 

N.p.k.

 

Dok. nr.

Dok.

Datums

Plānots aktualizēt

Attiecināmās izmaksas ES fondu projektos

1.

Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā

2.1.

vadlīnijas
pielikums

11.07.2017.

 

Ministru kabineta noteikumu izstrāde par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu

2.1.

Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei

2.2.

vadlīnijas

 19.06.2017.  

2.2.

Vadošās iestādes skaidrojums par snieguma rezerves piemērošanu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 2.5.

skaidrojums 03.06.2016.  

2.3.

Skaidrojums par rezerves finansējuma izmantošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos

  skaidrojums
06.07.2017.  

ES fondu ieviešanas sistēma

3.1.

Vadlīnijas par 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes funkciju un procedūru apraksta aktualizāciju

2.3.

vadlīnijas
22.12.2016.  

3.2.

Metodiskie norādījumi specifisko krāpšanas un korupcijas risku novērtēšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

4.5.

Metodiskie norādījumi
2.pielikums Risku reģistra forma
05.12.2017.  

Informācija un publicitāte

4.1.

Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

2.4. 

vadlīnijas
infografika
Skaidrojums veiktajiem grozījumiem
30.12.2016.  

Projektu iesniegumu atlase un vērtēšana

5.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam

4.1.

metodika

17.03.2016.

 

5.1

Skaidrojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadošās iestādes metodikā Nr.4.1. “Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda  un Kohēzijas fonda projektu  iesniegumu atlases metodika 2014.–2020.gadam”  ietverto vienoto kritēriju piemērošanu

 

skaidrojums

18.12.2017.

 

Vienkāršotās izmaksas

6.1.

Metodika par vienreizējā maksājuma piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

4.2.

metodika

15.01.2018.

 

6.2.

Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā

4.3.

metodika

05.12.2017.

 

6.3.

Metodika par vienības izmaksas standarta likmes piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā

4.4.

metodika

05.12.2017.

 

6.4

Atbildīgo iestāžu izstrādātās vienas vienības izmaksu metodikas

  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma „Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”” īstenošanai 1.1.1.2. metodika
metodika
15.08.2017.
18.10.2016.
 
  Metodika par viena izglītojamā izmaksu standarta likmes aprēķinu 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošanā otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmās „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1. metodika 31.08.2016.  
  Vienas vienības atbalsta personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma 7.2.1.2. „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta īstenošanai 7.2.1. metodika 31.05.2017.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanai 7.3.1. metodika 12.04.2016.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2.SAM “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un 8.3.4.SAM “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanai 8.3.2. un 8.3.4. metodika 30.11.2017.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros 8.3.3. metodika 14.11.2017.  
 

Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmes piemērošanu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošanā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros

Metodika par sadarbības partnera (pašvaldības)  īstenošanas personāla atlīdzības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta ietvaros

8.4.1.

metodika

 

 

metodika

08.03.2017.

 

 

05.04.2017.

 
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanai 8.5.1. metodika 26.06.2017.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” ietvaros 8.5.2. metodika 28.02.2017.  
  Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.2. pasākuma “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi” un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” īstenošanai 9.1.1.2. un 9.1.4.1. metodika 31.05.2017.  
  Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma „Deinstitucionalizācija” īstenošanai 9.2.2. metodika 19.09.2016.  

Iepirkumu veikšana

7.1.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā

1.

vadlīnijas
pielikumi

22.04.2015.

 

7.2.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (piemērojama attiecībā uz iepirkumiem, kas izsludināti pirms 2017.gada 1.marta

5.

vadlīnijas
pielikumi
23.12.2016.  

7.3.

Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā’’ (iepirkumiem, kas izsludināti no 2017.gada 1.marta

6.

metodika
pielikumi
02.01.2018.  

7.4.

Eiropas Komisijas norādījumi publisko iepirkumu praktizējošajiem speciālistiem

  vadlīnijas
Infografika
2015.gads  

7.5.

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (vadlīnijas ir spēkā un ir piemērojamas no to apstiprināšanas dienas 08.05.2017.)

  vadlīnijas 08.05.2017.  

Pārbaužu veikšana

8. Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.5. vadlīnijas 30.06.2016.  
Uzraudzība
9.1. Vadlīnijas, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības sistēmas darbības pamatprincipus un kārtību 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.6. vadlīnijas
pielikumi
 21.12.2017.  
9.2.

Dubultfinansējuma riska kontroles matrica ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos 2014.-2020.gada plānošanas periodā

  matrica 03.06.2016.  
Neatbilstības un finanšu korekcijas
10.1. Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 2.7. vadlīnijas 22.08.2017.  
10.2. Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmas IMS 5.0 lietotāja rokasgrāmata

Sākotnējā ziņojuma izveidošana Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja Krāpšanas novēršanas informācijas sistēmā IMS 5.4.
 

rokasgrāmata

rokasgrāmata

26.10.2015.  
  
 
 Eiropas Komisijas vadlīnijas

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par finanšu instrumentiem, ko pārvalda vadošā iestāde vai kas ir vadošās iestādes pārziņā, saskaņā ar Vispārējās regulas 38(4) pantu ir pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par publisko iepirkumu jautājumiem ir pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīniju projekts par akreditācijas procesa veikšanu ir pieejams šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par vienkāršotajām izmaksām ir pieejamas šeit.
 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par ex-ante izvērtēšanu ir pieejamas šeit.

  EK 2014.-2020.gadā piedāvā efektīvāku ES Kohēzijas politikas ieviešanu, kā galveno realizācijas mehānismu minot pieejas, kas paredz koncentrēšanos uz rezultātiem un palielina ex-ante nosacījumu izmantošanu. Ex-ante nosacījumi ir definēti kā nepieciešamie priekšnosacījumi, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis ir veikušas visas darbības, kas nepieciešamas ES Kohēzijas politikas atbalsta efektīvai un racionālai izmantošanai. Dalībvalstis ES fondu plānošanas dokumentu – Partnerības līguma un darbības programmu – izstrādes procesā analizēs, kā paredzētie ex-ante nosacījumi ir piemērojami darbības programmas mērķiem un novērtēs, vai tie ir izpildīti.

  Lai nodrošinātu savlaicīgu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanu, atbildīgajām institūcijas – ministrijām un Valsts kancelejai atbilstoši kompetencei līdz 2012.gada 31.decembrim jāiesniedz Finanšu ministrijā ziņojumu par ex-ante nosacījumu izpildes pašnovērtējumu attiecībā uz ESF, ERAF, KF, bet Zemkopības ministrijā ziņojumu par ex-ante nosacījumu izpildes pašnovērtējumu attiecībā uz ELFLA un EJZF. Finanšu un Zemkopības ministrijas savukārt vienlaicīgi ar Partnerības līguma un darbības programmu izstrādi 2013.gadā sagatavos ex-ante nosacījumu izpildes novērtējumu.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Kohēzijas fonda uzraudzību un izvērtēšanu ir pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par Eiropas Sociālā fonda uzraudzību un izvērtēšanu ir pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīniju projekts par ex-ante nosacījumiem (2.versija) ir pieejams šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par krāpšanas risku novērtēšanu un efektīviem un samērīgiem pret krāpšanas pasākumiem ir pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par izmaksu un ieguvumu analīzes (CBA) veikšanu investīciju projektiem pieejamas šeit.

 • Eiropas Komisijas Ieviešanas akts par neatbilstībām pieejams šeit.

 • Eiropas Komisijas Deleģētais akts par neatbilstībām pieejams šeit.

 • Eiropas Komisijas vadlīnijas par snieguma ietvara starpposma mērķu un galamērķu novērtēšanu un rezerves piešķiršanas nosacījumiem 2014.-2020.g. plānošanas periodā pieejamas šeit.
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 18. janvārī
Uz augšu