}

Arhīvs

 

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”  27.01.2015. pdf

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums (saskaņots Uzraudzības Komitejas sēdē 30.04.2015.) 30.04.2015. pdf
2. 1.pielikums – Indikatīvs specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas laika grafiks un finansējums 30.04.2015. xls
3. 2.pielikums – Rādītāju saraksts 30.04.2015. xls
4.

Specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks* un aktuālais progress

*laika grafiks, kas kalpo par atskaites punktu, saskaņots MK 22.03.2016. sēdē
Par pārskata periodu līdz 15.03.2016. xls
5. Specifisko atbalsta mērķu atbalstāmās darbības un pieejamais finansējums 23.02.2016. xls

 

 

Šeit pieejams paziņojums par plānošanas dokumentu „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”:

Šeit pieejama 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentu projekta 7.versija (aktualizēts 20.02.2014.):

Šeit pieejama 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentu projekta 5. versija (aktualizēts 07.01.2014.):

Šeit pieejama 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentu projektu 4.versija (aktualizēts 18.12.2013.):

Šeit pieejamas 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentu projektu 3.versijas (aktualizēts 14.11.2013.):

Šeit pieejamas 2014.-2020.gada ES fondu perioda plānošanas dokumentu projektu 2.versijas (aktualizētas 25.07.2013.):

Izziņas par plānošanas dokumentu projektu publiskās apspriedes laikā saņemtajiem komentāriem:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projekts – apstiprināts Ministru kabinetā

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Darbības Programma „Izaugsme un nodarbinātība” (apstiprināta Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdē (Prot.Nr.46, 40.§) 02.09.2014 pdf
2. 1.pielikums „Kopsavilkums” 02.09.2014 pdf
3. 2.pielikums „Projektu atlase” 02.09.2014 pdf
4. 3.pielikums „Lielo projektu saraksts” 02.09.2014 pdf
5. 4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri” 02.09.2014 pdf
6. 5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri” 02.09.2014 pdf
7. 6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 02.09.2014 pdf
8. 7.pielikums "Koordinācija ar Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (ESSBJR)" 02.09.2014 pdf

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” – iesniegta Eiropas Komisijā

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Darbības Programma „Izaugsme un nodarbinātība” (Iesniegta Eiropas Komisijā 2014.gada 4.martā)* 04.03.2014. pdf
2. 1.pielikums „Kopsavilkums” 04.03.2014. pdf
3. 2.pielikums „Projektu atlase” 04.03.2014. pdf
4. 3.pielikums „Lielo projektu saraksts” 04.03.2014. pdf
5. 4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri” 04.03.2014. pdf
6. 5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri” 04.03.2014. pdf
7. 6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 04.03.2014. pdf
8. 7.pielikums „Vides pārskats Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014. – 2020. gadam „Izaugsme un nodarbinātība”” 04.03.2014. pdf
9. 8.pielikums „Vajadzību pamatojums ieguldījumiem pilsētvides attīstībā” 04.03.2014. pdf
10. 9.pielikums „ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam ex-ante izvērtējuma ziņojuma projekts” 04.03.2014. pdf
11. Darbības Programma “Izaugsme un nodarbinātība” (Iesniegta Eiropas Komisijā 2014.gada 4.martā) angļu valodā 04.03.2014. pdf

*Pirms iesniegšanas Eiropas Komisijā Darbības programmā veikti precizējumi atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmumam (Nr.7, 42.§ 4.punkts).

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” – apstiprināta Ministru kabinetā

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Darbības Programma „Izaugsme un nodarbinātība” (Ministru kabineta 2014.gada 17.febrāra rīkojums Nr.71) 17.02.2014. pdf
2. 1.pielikums „Kopsavilkums” 17.02.2014. pdf
3. 2.pielikums „Projektu atlase” 17.02.2014. pdf
4. 3.pielikums „Lielo projektu saraksts” 17.02.2014. pdf
5. 4.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistītie partneri” 17.02.2014. pdf
6. 5.pielikums „Darbības programmas izstrādē iesaistīto partneru būtiskākie komentāri” 17.02.2014. pdf
7. 6.pielikums „ERAF ieguldījumi Latvijā īstenoto profesionālās izglītības programmu mācību infrastruktūras modernizēšanai 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 17.02.2014. pdf
8. 7.pielikums „Vides pārskats Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014. – 2020. gadam „Izaugsme un nodarbinātība”” 17.02.2014. pdf
9. 8.pielikums „Vajadzību pamatojums ieguldījumiem pilsētvides attīstībā” 17.02.2014. pdf
10. 9.pielikums „ES Kohēzijas politikas fondu darbības programmas 2014.-2020.gadam ex-ante izvērtējuma ziņojuma projekts” 17.02.2014. pdf

Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam - iesniegts Eiropas Komisijā

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (Iesniegts Eiropas Komisijā 2014.gada 15.janvārī)* 15.01.2014. pdf
2. 1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī” 15.01.2014. pdf
3. 2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām” 15.01.2014. pdf
4. 3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem” 15.01.2014. pdf
5. 4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā” 15.01.2014. pdf
6. 5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls” 15.01.2014. pdf
7. 6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte” 15.01.2014. pdf
8. 7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” 15.01.2014. pdf
9. Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (Iesniegts Eiropas Komisijā 2014.gada 15.janvārī) angļu valodā 15.01.2014. pdf

*Pirms iesniegšanas Eiropas Komisijā Partnerības līgumā veikti precizējumi atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmumam (Nr.67, 140.§ 2.punkts) un Ministru kabineta 2014.gada 2.janvāra rīkojumam Nr.1.

Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam - apstiprināts Ministru kabinetā

Nr.
p.k.
Nosaukums Publicēts Dok.
1. Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (Ministru kabineta 2014.gada 2.janvāra rīkojuma Nr.1) 02.01.2014. pdf
2. 1.pielikums „Kopsavilkums par ex ante nosacījumu izpildi nacionālā līmenī” 02.01.2014. pdf
3. 2.pielikums „Kopsavilkums par Partnerības līgums Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam saskaņošanas procesā iesaistītājām institūcijām” 02.01.2014. pdf
4. 3.pielikums „Kopsavilkums par partneru sniegtajiem būtiskākajiem komentāriem” 02.01.2014. pdf
5. 4.pielikums „Plānotie ieguldījumi sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā” 02.01.2014. pdf
6. 5.pielikums „Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīkls” 02.01.2014. pdf
7. 6.pielikums „LAP 2014.-2020.gada pasākumu īstenošanas karte” 02.01.2014. pdf
8. 7.pielikums „Iedzīvotāju skaits, kam 2013.gada janvārī ir spēkā trūcīgas personas statuss” 02.01.2014. pdf

 

Pie plānošanas dokumentu projektu sagatavošanas no 2013. gada janvāra intensīvi strādā Finanšu ministrija kā ES fondu vadošā iestāde (VI) sadarbībā ar atbildīgajām nozaru ministrijām, vienlaikus konsultējoties ar Eiropas Komisiju (EK). Šim mērķim 2012.gada septembrī tika izveidota partnerības platforma – pagaidu uzraudzības komiteja.

Vēlamies pateikties visiem, kas līdz šim pauduši savus viedokļus un snieguši priekšlikumus ES fondu plānošanas dokumentu izstrādei.

Vēršam uzmanību, ka minētie plānošanas dokumenti ir projekti, kas tika sagatavoti, balsoties uz šādiem principiem:

 • sasaiste ar ES 2020 un citiem plānošanas dokumentiem;
 • stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi;
 • risinājumi vērsti uz efektīvu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī orientēti uz rezultātiem;
 • prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai, kā arī veicinās Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanu.

Līdz šim paveiktais:

 • Eiropas Komisijas pozīcija dialogam ar Latviju par ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas dokumentu sagatavošanu (24.10.2012.)
 • 2013.gada 17.decembrī Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam izskatīts MK (apstiprināts ar MK 2014.gada 2.janvāra rīkojumu Nr.1);
 • 2014.gada 15.janvārī Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam iesniegts EK;
 • 2014.gada 11.februārī Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” izskatīta MK (apstiprināta ar MK 2014.gada 17.februāra rīkojumu Nr.71);
 • 2014.gada 5.martā Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” iesniegta EK;
 • 2014.gada 18.martā saņemti EK komentāri par Partnerības līgumu;
 • 2014.gada 28.martā norisinājās ES fondu Pagaidu uzraudzības komitejas sēde par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda jautājumiem

Plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2016. gada 15. aprīlī
Uz augšu