}

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms

Eiropas Atveseļošanās plāns

Lai novērstu koronavīrusa pandēmijas radīto kaitējumu ekonomikai un sociālajai jomai, stimulētu Eiropas atgūšanos, kā arī aizsargātu un radītu darbavietas, Eiropas Komisija (EK) 2020. gada 28. maijā ierosināja ieviest vērienīgu Eiropas atveseļošanas plānu.

2020. gada 21. jūlijā Eiropas Savienības (ES) vadītāji vienojās par Eiropas atveseļošanas plānu 750 miljardu apjomā un daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Būtiska daļa no Eiropas atveseļošanas finansējuma tiks novirzīti Atveseļošanas un noturības mehānismam (Recovery and Resilience Facility, turpmāk – ANM) – jaunai EK centralizēti pārvaldītai budžeta programmai.

Šīs programmas ietvaros ES dalībvalstīm 390 miljardi eiro tiks piešķirti kā neatmaksājami granti un 360 miljardi eiro tiks izsniegti aizdevumu formā. ANM netiek plānots nacionālais līdzfinansējums.

Atveseļošanas un noturības mehānisms:

 • Mehānisma mērķis – atbalstīt reformas un investīcijas, īpaši, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.
 • Finansējums pieejams laika periodam līdz 2026.gada vidum un pēc Finanšu ministrijas aplēsēm Latvijas aploksnes garantētā ES finansējuma daļa būtu aptuveni 1,64 miljardi eiro un mainīgā daļa aptuveni 0,36 miljardi eiro. Papildus Latvijai indikatīvi būtu pieejami aizdevumi vēl 2,48 miljardu eiro apmērā.
 • Finansējuma saņemšanai Latvijai būs nepieciešams izstrādāt Atveseļošanās un noturības plānu, kas ietvers plānotās reformas un investīcijas. Plāns tiks izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Komisiju ciešā sasaistē ar saņemtajām Padomes rekomendācijām.
 • Katras dalībvalsts sagatavotais Atveseļošanās un noturības mehānisma plāns tiks iesniegts apstiprināšanai Eiropas Komisijā un ES Padomē.
 • Ņemot vērā Ministru Kabineta doto uzdevumu 2020.gada septembrī nozaru ministrijas iesniedza Finanšu ministrijā priekšlikumus reformām un investīciju projektiem iekļaušanai Atveseļošanas un noturības plānā.
 • Darbs tiek organizēts 6 reformu virzienos – (1) Klimata pārmaiņas un ilgtspēja, (2) Digitālā transformācija, (3) Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma, (4) Veselība, (5) Nevienlīdzības mazināšana, (6) Likuma vara.
 • Kritēriji un ieviešanas nosacījumi tiks izstrādāti 2021.gadā, pēc tam, kad plāns būs apstiprināts.
 • Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju, finansējums būs paredzēts strukturālu reformu veicināšanai un maksājumi tiks sasaistīti ar konkrētu reformu starpposma un gala mērķu sasniegšanu, nevis par veiktajiem ieguldījumiem, kā tas ir ES struktūrfondu projektos.
 • Jaunais instruments ir ne tikai liela iespēja, bet arī liela atbildība visu izdarīt kvalitatīvi, ļoti saspringtajā grafikā, lai nezaudētu iespēju iegūt finansējumu un nodrošinātu reformu un investīciju ieguldījumu uzsākšanu jau 2021.gadā.

Finansējuma aprēķins dotācijām/grantiem tiek dalīts divās daļās:

 • Par periodu līdz 2022.gada 31.decembrim tiek piešķirti 70% no kopējā piešķīruma (ņemot vērā iepriekš noteiktu piešķīruma formulu, kurā ņemts vērā iedzīvotāju skaits, IKP uz vienu iedzīvotāju un vidējais bezdarba līmenis pēdējo 5 gadu laikā, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam);
 • Par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim būs pieejami atlikušie 30%. Galīgā maksimālā summa tiks aprēķināta līdz 2022.gada 30.jūnijam, vērtējot reālās izmaiņas IKP 2020. – 2021.gadā.
  Izdevumu attiecināmība sākas no 2020.gada 1.februāra. Lai finansējumu saņemtu, dalībvalstīm jāsagatavo Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.
  Par ANM finansējuma un atsevišķiem ieviešanas nosacījumiem ir panākta vienošanās ES daudzgadu budžeta ietvarā. Diskusijas par atlikušajiem ieviešanas nosacījumiem joprojām turpinās Padomē un Eiropas Parlamentā.

Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms Latvijai

Latvijai plānots ANM finansējums 2,02 miljardu eiro apjomā, no kuriem 1,65 miljardi ir garantēta summa, pārējais finansējums indikatīvi.
Lai saņemtu ANM finansējumu, Latvijai jāsagatavo ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāns iesniegšanai Eiropas Komisijā.

FM prezentācija par ekonomikas Atveseļošanas un noturības plānu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē 09.09.2020

Ieviešanas laika grafiks

 • Lai uzsāktu ANM ieguldījumus pēc iespējas drīz, ņemot vērā nepieciešamību strauji reaģēt uz COVID-19 pandēmijas izraisīto seku mazināšanu, ir nepieciešams uzsākt nacionālā ekonomikas Atveseļošanas un noturības plāna izstrādi.
 • 2020.gada 18. augustā valdība izskatīja FM informatīvo ziņojumu par Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu nosakot, ka FM līdz 2020.gada 31.oktobrim, pēc priekšlikumu saņemšanas no nozaru ministrijām, izstrādās Atveseļošanas un noturības plāna projektu iesniegšanai Ministru kabinetā. Tāpat valdība lēma, ka Atveseļošanas un noturības plāna ieviešanu īstenos, izmantojot ES fondu vadības un kontroles sistēmu, pielāgojot to Atveseļošanas un noturības mehānisma prasībām.
 • Visi sākotnēji iesūtītie investīciju priekšlikumi Atveseļošanas un noturības mehānismam (turpmāk – ANM), ir apkopoti un patlaban nozaru ministrijās notiek darbs pie plānu izvērtēšanas un investīciju piedāvājumu izstrādes, ievērojot Regulā noteiktos principus un nozaru vajadzības, kas identificētas nozaru attīstības pamatnostādņu projektos. 
 • Paralēli notiek aktīvas tematiskas diskusijas ar Eiropas Komisiju par reformu virzieniem. Jāuzsver, ka konkrētu projektu izvēle, kurus atbalstīt ANM ietvaros, būs noslēdzošais solis. Pēc vienošanās par reformām un investīciju virzieniem, tiks runāts par konkrētiem projektiem, kas vislabāk sasniegtu dalībvalstu mērķus/rādītājus un ir gatavi ieviešanai ANM ierobežotajā laika periodā (līdz 2026.gada vidum).
 • Tā kā Eiropas parlaments un ES padome turpina diskusiju par Eiropadomes lēmumu ieviešanas likumdošanu un nav skaidri fiksēts termiņš sarunu noslēgumam vai gala iznākums, kas var ietekmēt investīciju izvēles, tad viss tālākais darbu kalendārs ir provizorisks un primāri izrietošs no pieņemtajiem lēmumiem Briselē. 
 • Šobrīd FM darba grupa turpina strādāt pa tematiskiem blokiem - reformu priekšlikumiem. Tas noteiks investīciju pamatojumu, un vēlāk - konkrētu projektu atlases kritērijus. Tiek plānots, ka novembrī MK tiek lemts par plāna kopējo struktūru, investīciju virzieniem, principiem, plānotiem reformu mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem, kā arī līdzekļiem to sasniegšanai (nevis par konkrētu projektu sarakstu apstiprināšanu). 
 • Konkrēts atbalsts konkrētiem projektiem būs zināms pēc plāna saskaņošanas ar EK un attiecīgo nozares ministriju sagatavotu MK noteikumu pieņemšanas. Šobrīd EK plāno ANM plānus apstiprināt līdz 2021. gada aprīlim. 
 • Papildus informējam, ka ANM ieguldījumiem jābūt cieši saistītiem ar ES Padomes rekomendācijām dalībvalstij (Country specific recommendations). Pēc nacionālā ANM plāna izstrādes tas ir saskaņojams ar EK un ES Padomi.

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 3. novembrī
Uz augšu