}

Cilvēkkapitāla attīstības nodaļa


Elīna Drāzniece

Nodaļas vadītāja

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.–2020.gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (8.tematiskais mērķis);
 • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (9.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis);
 • Valsts pārvaldes efektivitāte (11.tematiskais mērķis).

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.- 2027.gada plānošanas periodu.

67095698

Elina.Drazniece@fm.gov.lv

Inga Lapsa

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.–2020.gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko un operacionālo vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte (8.tematiskais mērķis);
 • Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (9.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis);
 • Valsts pārvaldes efektivitāte (11.tematiskais mērķis).

67095699

Inga.Lapsa@fm.gov.lv

Laura Laiviņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 •  Jauniešu integrācija darba tirgū (7.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Darba drošības uzlabošana (7.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Gados vecāku nodarbināto darbspēju uzlabošana (7.3.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana (8.3.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana (8.3.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Karjeras pieejas uzlabošana (8.3.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Mūžizglītība (8.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Darba vidē balstītās mācības un mācību prakses (8.5.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Profesionālās izglītības kvalifikācijas atbilstība Eiropas prasībām (8.5.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Profesionālās izglītības pārvaldība (8.5.3.specifiskais atbalsta mērķis).

67083872

Laura.Laivina@fm.gov.lv

Edijs Kirsanovs

Vecākais eksperts

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Tiesu un tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība (3.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide (3.4.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā (9.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana (9.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Tīklu attīstības vadlīnijas un kvalitātes sistēma (9.2.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakse (9.2.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ārstu un māsu piesiste darbam reģioniem (9.2.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ārstniecības personu tālākizglītība (9.2.6.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Veselības aprūpes infrastruktūra (9.3.2.specifiskais atbalsta mērķis).

67083858

Edijs.Kirsanovs@fm.gov.lv

Maija Upeniece

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Studiju programmu fragmentācijas samazināšana (8.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšana (8.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Efektīvas pārvaldības nodrošināšana augstskolās (8.2.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts EQAR aģentūrai (8.2.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Kompetenču pieejas attīšana (8.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Individuālo kompetenču attīstība vispārējā izglītībā (8.3.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana (8.3.6.specifiskais atbalsta mērķis).

67095552

Maija.Upeniece@fm.gov.lv

Elīna Zariņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Atbalsts bezdarbnieku izglītībai (7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Darba tirgus prognozēšanas sistēma (7.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušana (9.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana (9.2.1.specifiskais atbalsta mērķis).

67083838

Elina.Zarina@fm.gov.lv

Jekaterina Sorokina

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrācija (9.1.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi bērniem (9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Infrastruktūra bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti integrācijai sabiedrībā (9.3.1.specifiskais atbalsta mērķis).

67083839

Jekaterina.Sorokina@fm.gov.lv

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2021. gada 15. septembrī
Uz augšu