}

Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 segas pārbūve (tilts)

Projekta nosaukums :Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 segas pārbūve (tilts)
Projekta numurs :6.1.5.0/15/I/002
Finansējuma saņēmējs :Satiksmes ministrija
Reģ.Nr.:90000088687
Jur. adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Projekta sadarbības partneri : -
Projekta īstenošanas vieta :
Npk. Vieta (adrese) Reģions
1. Kalnciema pag., Jelgavas nov. Zemgale
2. Valgundes pag., Jelgavas nov. Zemgale
3. Jaunbērzes pag., Dobeles nov. Zemgale
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) nosaukums un numurs :6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana
Projekta kopējais finansējums :14 473 331.97
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums : KF: 12 302 332.18
Nacionālais publiskais finansējums* :2 170 999.79
Nacionālais privātais finansējums** :-
Kopējie atbilstīgie izdevumi :14 473 331.97
Atbildīgā iestāde :Satiksmes ministrija
Projekta mērķa grupa :Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 sega ir nelīdzena un nekomfortabla autobraucējiem. Autoceļa segas lielākajā daļā ir iesēdumi, iebrauktas rises, plaisas un bedrītes. Ceļa melnais segums ir sabrucis. Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” novērtējumu atbilstoši kvalitātes vadības procedūrai PR/A3-1 „Asfaltēto segumu inspekcija”, valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja, km 24,40 – 38,18 seguma stāvoklis ir „slikts” (skatīt Pielikumu Nr.7). Melnajam segumam lielā apjomā ir veikts bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām. Segas spēja pretoties pieaugošām satiksmes slodzēm ir kritiska un seguma atsevišķu posmu remonts, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi, prasa arvien vairāk līdzekļu, nedodot vajadzīgo efektu. Lielupes tiltam (km 24,56) un tiltam pār Džūkstes – Kaugura kanālu ( km 26,23) bojāts brauktuves segums, hidroizolācija un deformācijas šuves. Dzelzsbetona laiduma sijām atsegts konstruktīvais un nesošais stiegrojums, ūdens filtrācija no brauktuves cauri dzelzsbetona plātnes malai izraisījusi plātnes malu bojājumus visā tās garumā. Traucēta ūdens atvade no ceļa klātnes. Minēto problēmu dēļ autoceļa posmā pazeminās satiksmes drošība, palielinās degvielas patēriņš un transportlīdzekļu ekspluatācijas izdevumi, autobraucēju ceļā patērētais laiks, kā arī, neproporcionāli pieaug autoceļa uzturēšanas izmaksas. Autoceļa posmā ir jāveic segas pārbūve un nestspējas paaugstināšana, izbūvējot jaunas asfalta kārtas un vietās, kur projektā paredzēts, pastiprinot pamata kārtas, daļēji nomainot salizturīgo kārtu un sakārtojot ūdens atvades sistēmu. Projekta īstenošanā iepirkumu rezultātā tiks piesaistīti būvdarbu veicēji, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Posma tehniskā stāvokļa uzlabošana veicinās komfortablāku un drošāku satiksmi, ērtāku autoceļam piegulošo apdzīvoto vietu sasniedzamību, kā rezultātā uzlabosies iedzīvotāju mobilitāte un dzīves vides kvalitāte, publisko pakalpojumu pieejamība, pieaugs ekonomiskā aktivitāte, samazināsies apkārtējās vides piesārņojums. Autoceļa pārbūve nodrošinās 20 gadu perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, paaugstinās autobraucēju komfortu un satiksmes drošību. Objekta realizēšanai izmantotie zemes īpašumi galvenokārt atrodas autoceļa nodalījumā joslā un ir VAS "Latvijas Valsts ceļi" valdījumā (skatīt pielikumu Nr.8), bet lai nodrošinātu pieslēgumu un nobrauktuvju garenslīpumu atbilstoši normatīvām prasībām, ir nepieciešams veikt būvdarbus privātīpašumos, kur projekta tehniskie risinājumi ir saskaņoti ar zemju īpašniekiem. Zemes gabals ar kadastra Nr. 54310010063 ir publisko ūdeņu sastāvā, kas ir valsts īpašumā. Projektā ietvertas inženierkomunikācijas, kuras tiks pārbūvētas saskaņā ar būvprojektā paredzētajiem risinājumiem. Pielikumā Nr.9 pievienoti inženierkomunikāciju tīklu īpašnieku apliecinājumi. Ja projekts netiks īstenots, tad palielināsies ceļu pārvaldītāja un autoceļu lietotāju izdevumi, jo autoceļa seguma stāvoklis turpinās pasliktināties, turpinās pieaugt autoceļa uzturēšanas izmaksas, samazināsies satiksmes drošības līmenis, pieaugs transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksas kā arī netiks sasniegti Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” iznākuma rādītāji. Projekta īstenošanai tiek piedāvāts optimālākais risinājums, kas apmierina ceļu lietotāju prasības un vienlaicīgi izslēdz finanšu līdzekļu neracionālu izmantošanu.
Projekta kopsavilkums :Projekta mērķis ir veikt segas un tilta pārbūvi (paaugstinot segas nestspēju), kas ietver jauna asfaltbetona seguma izbūvi, būvuzraudzību, autoruzraudzību, kā rezultātā tiks nodrošināti autoceļu lietotājiem komfortabli un droši braukšanas apstākļi. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 29 mēneši. Projekta plānotās kopējās izmaksas 17 544 860 euro. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtots valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posms ar tiltu pār Lielupi 13,68 km garumā. Projektā ietvertā autoceļa posma maksimālā autotransporta dzenošās ass slodze pēc projekta īstenošanas būs 11,5 tonnas un maksimālā nekontrolētā transportlīdzekļa pilnā masa būs 44 tonnas.
Līguma noslēgšanas datums*** :17.09.2015
Projekta sākuma datums :17.09.2015
Projekta beigu datums**** :16.02.2018
Nozare***** :
Npk. Nosaukums Kods Procenti
1. TEN-T rekonstruēts vai uzlabots ceļš 033 -
ES līdzfinansējuma likme par katru prioritāro virzienu :85.00
Darbību saraksta pēdējās atjaunināšanas datums :05.10.2022
*     - Projekta nacionālā publiskā finansējuma apmērs
**    - Projekta nacionālā privātā finansējuma apmērs
***   - Civiltiesiskā līguma vai vienošanās noslēgšanas datums
****  - Paredzamais darbības fiziskās pabeigšanas vai pilnīgas īstenošanas datums
***** - Projekta intervences kategorijas nosaukums saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 96. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunkta vi) punktu

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Uz augšu