}

Kā pieteikt projektu?

 

Lai pieteiktu un īstenotu ES fondu projektu, jāievēro šāda darbību secība:

 

 1. Veiksmīga projekta sākums ir laba projekta ideja, skaidrs tā mērķis un sasniedzamie rezultāti! ES fondu finansējums ir papildu atbalsts, kas var palīdzēt izvirzītā mērķa īstenošanā.

 2. ES fondu projekti 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek īstenoti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tāpēc vispirms iepazīsties ar darbības programmas un tās papildinājuma ieguldījumu prioritāšu, specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu sarakstu, kas pieejams tīmekļa vietnē esfondi.lv 2014.-2020. gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu sadaļā.

 3. Īpašu uzmanību pievērs katra specifiskā atbalsta mērķa aprakstam un informācijai sadaļā “Finansējuma saņēmēji” un "Mērķa grupa"! Lai varētu pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu, interesentam jāatbilst kādam no attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa pasākumu aprakstā nosauktajiem finansējuma saņēmēju veidiem. Tāpat gala labuma guvēji vairāku specifisko atbalsta mērķu ietvaros būs tieši definētā mērķa grupa.

  Ja nepieciešams, papildu informāciju par projekta idejai izraudzīto atbilstošo ES fondu specifiskā atbalsta mērķa pasākumu un konsultāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu vari saņemt sadarbības iestādē – Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. Konsultācijas pieejamas klātienē Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Rīgas klientu apkalpošanas centrā vai reģionālajās filiālēs, kā arī pa tālruni vai rakstot uz e-pastu info@cfla.gov.lv. Kontaktinformācija pieejama: www.cfla.gov.lv. Tāpat uzņēmējdarbības ideju realizācijai un konkurētspējas celšanai ir pieejams Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM administrētais ES fondu finansējums. Kontaktinformācija pieejama: www.altum.lv.
 4. Seko līdzi informācijai par projekta idejai atbilstošā ES fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas Ministru kabineta noteikumu izstrādes gaitu! Ministru kabineta noteikumu izstrādi koordinē nozaru ministrijas kā atbildīgās iestādes, tāpēc informācija par šo procesu atrodama attiecīgās atbildīgās iestādes mājaslapā. Tabula "Specifisko atbalsta mērķu atbalstāmās darbības un pieejamais finansējums", kurā norādīta atbildīgā iestāde katram specifiskajam atbalsta mērķim, pieejama šeit. Atceries, ka Tev ir iespēja piedalīties Ministru kabineta noteikumu apspriešanā un paust savu viedokli, sniedzot to rakstiski atbildīgajai ministrijai!

 5. Pēc attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas tie tiek publicēti, un tos ikviens interesents var apskatīt tiesību aktu vietnē www.likumi.lv, kā arī atbildīgās iestādes un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā. Savukārt ar projekta atlases kritērijiem vari iepazīties ES fondu Uzraudzības komitejas e-portfelī, kas pieejams vietnē kom.esfondi.lv. Neskaidros jautājumus vari uzdot attiecīgajā atbildīgajā iestādē.

 6. Uz specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumu bāzes Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu. Tikai pēc nolikuma apstiprināšanas aģentūra var izsludināt projektu iesniegumu atlasi. Visiem interesentiem ieteicams rūpīgi iepazīties ar attiecīgo nolikumu, jo tajā ietverta visa projekta iesniegšanai nepieciešamā informācija (t.sk. projektā atbalstāmās darbības, projekta īstenošanas laiks un cita projekta iesniedzējam būtiska informācija). Savukārt informāciju par izsludinātajām atlasēm meklē Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājaslapā www.cfla.gov.lv vai Finanšu ministrijas pārvaldītajā mājaslapā www.esfondi.lv. Piesakies jaunumu saņemšanai mājaslapās un seko iestāžu jaunumiem sociālajos tīklos!

 7. Projekta sagatavošanas fāzē vēlreiz novērtē savas un projekta komandas spējas realizēt iecerētā mēroga projektu! Plānojot projekta laika grafiku un paredzamo naudas plūsmu, neaizmirsti ņemt vērā visus riskus, piemēram, iespējamās pārsūdzības iepirkuma procedūras ietvaros, sezonalitāti  būvniecības jomā un citus faktorus, kas var paildzināt projekta īstenošanas laiku.

 8. Sagatavoto projekta iesniegumu iesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projektu iesniegumu atlases nolikumā paredzētajā veidā un termiņā.

 9. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likumu izvērtē saņemtos projektu iesniegumus un 1-3 mēnešu laikā pieņem lēmumu par apstiprināmajiem vai noraidāmajiem projektiem. Ņemot vērā, ka par katru projekta iesniegumu tiek pieņemts individuāls lēmums, par to tiek informēts attiecīgais projekta iesniedzējs.

 10. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra slēdz līgumu par ES fonda projekta īstenošanu ar apstiprinātā projekta iesniedzēju. Projekta īstenošana norit saskaņā ar līguma nosacījumiem. Projekta īstenošanas laikā pastāvīgi seko un izvērtē, kā veicas ar projekta mērķu sasniegšanu! Apsver iespēju efektīvas kontroles nodrošināšanai organizēt regulāras projekta progresa uzraudzības sanāksmes! Pirms projekta ietvaros veikto darbu vai piegāžu pieņemšanas un maksājumu veikšanas personīgi pārliecinies par to kvalitāti un apjoma atbilstību!
Iegaumē – izmaiņas projekta īstenošanas gaitā, projekta darbībās vai citā projekta iesniegumā norādītajā informācijā ir jāsaskaņo ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbilstoši projekta īstenošanas līgumā noteiktajam!
Atceries, ka ikvienā projekta īstenošanas fāzē vari konsultēties ar savu projekta vadītāju Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā!

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 17. decembrī
Uz augšu