}

Publisko investīciju attīstības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Anita Kalniņa

Nodaļas vadītāja

Nodrošināt efektīvu ES kohēzijas politikas 2021.–2027.gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādām jomām:

 • politikas mērķis “Zaļāka Eiropa”;
 • politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa”;
 • politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa;
 • Taisnīgas pārkārtošanās fonds.

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (2.tematiskais mērķis);
 • Videi draudzīga ekonomika (4.tematiskais mērķis, izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest finanšu instrumenta veidā);
 • Vide un teritoriālā attīstība (5. un 6.tematiskais mērķis);
 • Transports (7.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis).

Nodrošināt Atveseļošanas fonda investīciju koordinēšanu attiecībā uz ieguldījumiem 1.komponentē “Klimata pārmaiņas”, 3.komponentē “Nevienlīdzības mazināšana” (pašvaldību kapacitāte, uzņēmējdarbības un transporta infrastruktūra), 6.komponentē “Likuma vara” (attiecībā uz Finanšu ministrijas resora investīcijām).

25664854

Anita.Kalnina@fm.gov.lv

 

Karīna Virse

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt efektīvu ES kohēzijas politikas 2021.–2027.gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādām jomām:

 • politikas mērķis “Zaļāka Eiropa”;
 • politikas mērķis “Ciešāk savienota Eiropa”:;
 • politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa;
 • Taisnīgas pārkārtošanās fonds.

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko un operacionālo vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (2.tematiskais mērķis);
 • Videi draudzīga ekonomika (4.tematiskais mērķis, izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest finanšu instrumenta veidā);
 • Vide un teritoriālā attīstība (5. un 6.tematiskais mērķis);
 • Transports (7.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis).

Nodrošināt Atveseļošanas fonda investīciju koordinēšanu attiecībā uz ieguldījumiem 1.komponentē “Klimata pārmaiņas”, 3.komponentē “Nevienlīdzības mazināšana” (pašvaldību kapacitāte, uzņēmējdarbības un transporta infrastruktūra), 6.komponentē “Likuma vara” (attiecībā uz Finanšu ministrijas resora investīcijām).

25640834

Karina.Virse@fm.gov.lv

Anna Pukse

Vecākā eksperte

 

Jautājumi par ES fondu projektu iesniegumu atlases metodiku 2014.–2020.gadam un 2021.–2027 gadam (vienoti nosacījumi par projektu iesniegumu atlases veidiem, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, vienotie kritēriji).

Jautājumi saistībā ar 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādi un saskaņošanu (ES fondu kohēzijas politikas programma 2021.–2027.gadam un Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam).

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodu par plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam ar Finanšu ministrijas resorā plānotajām investīcijām:

 • 1.1.7.pasākums “Muitas tehnisko risinājumu integrēta attīstība”;
 • 1.1.8.pasākums “Robežšķērsošanas punktu attīstība”.

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Platjoslas infrastruktūras attīstība (2.1.1.specifiskais atbalsta mērķis).

Jautājumi saistībā ar Atveseļošanas fonda Finanšu ministrijas resorā plānotajām investīcijām 6.komponentē “Likuma vara”:

 • investīcija Nr. 6.1.1.1.i. “Esošo analītisko risinājumu modernizācija”;
 • investīcija Nr. 6.1.1.2.i. “Jaunu analīzes sistēmu izstrāde”;
 • investīcija Nr. 6.1.1.3.i. “Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas”;
 • investīcija Nr. 6.1.2.1.i. “Dzelzceļa rentgeniekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei”;
 • investīcija Nr. 6.1.2.2.i. “Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana”;
 • investīcija Nr. 6.1.2.3.i. “Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP”;
 • investīcija Nr. 6.1.2.4.i. “Infrastruktūras izveide kontroles dienestu funkciju īstenošanai Kundziņsalā”;
 • reforma Nr. 6.4.1.r. “Publisko iepirkuma līgumu reģistra izveide”;
 • reforma Nr. 6.4.2.r. “Konkurences vides pilnveidošana un korupcijas risku mazināšana”;
 • reforma Nr. 6.4.3.r. “Profesionalizācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana”;
 • reforma Nr. 6.4.4.r. “IUB IT un analītiskās kapacitātes stiprināšana”.

Jautājumi saistībā ar vadlīnijām par informatīvā ziņojuma vai MK noteikumu izstrādi Atveseļošanas fonda investīciju ieviešanai.

22002596

 

Anna.Pukse@fm.gov.lv

Līva Zvirgzdiņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodu par plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam investīcijām šādās jomās:

 • Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām attiecībā uz energoefektivitāti un AER izmantošanas veicināšanu.

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Valsts ēku energoefektivitāte (4.2.1.2.pasākums);
 • Pašvaldību ēku energoefektivitāte (4.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte (4.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atveseļošanas pasākumi vides jomā (ERAF)

Jautājumi saistībā ar Atveseļošanas fonda investīcijām 1.komponentē “Klimata pārmaiņas” un 3.komponentē “Nevienlīdzības mazināšana”:

 • Investīcija Nr.1.2.1.1.i. “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu”;
 • Investīcija Nr. 1.2.1.2.i. “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā”;
 • Investīcija Nr. 1.2.1.2.i. “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā, ko nacionāli plānots ieviest kombinētā finanšu instrumenta veidā”;
 • Investīcija Nr. 1.2.1.3.i. “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti”;
 • Investīcija Nr. 1.2.1.4.i. “Energoefektivitātes uzlabošana valsts sektora ēkās, t.sk. vēsturiskajās ēkās”;
 • Investīcija Nr. 1.2.1.5.i. “Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija”;
 • Investīcija Nr. 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai”;
 • Investīcija Nr. 3.1.1.3.i. “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos”.

25417225

Liva.Zvirgzdina@fm.gov.lv

Evita Bāliņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodu par plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam investīcijām šādās jomās:

 • Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām attiecībā uz vides aizsardzību un attīstību.

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās (5.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās (5.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija (5.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ūdenssaimniecība (5.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Bioloģiskā daudzveidība (5.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Vides monitorings un vides risku novēršana (5.4.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Biotopu un sugu atjaunošana (5.4.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Piesārņoto vietu sanācija (5.6.3.specifiskais atbalsta mērķis);

26304894

Evita.Balina@fm.gov.lv

Elīna Puriņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodu par plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam investīcijām šādās jomās:

 • Ilgtspējīga TEN-T infrastruktūra un ilgtspējīga mobilitāte.

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē (2.1.2. specifiskais atbalsta mērķis);
 • Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību (2.2.1. specifiskais atbalsta mērķis);
 • Elektrotransportlīdzekļu infrastruktūra (4.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Videi draudzīgs sabiedriskais transports (4.5.1.specifiskais atbalsta mērķis).
 • Atbalsts lielo ostu attīstībai (6.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai (6.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts Rīgas maģistrālo ielu pārbūvei (6.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu (6.1.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Galveno autoceļu pārbūve (6.1.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide (6.1.6. specifiskais atbalsta mērķis);
 • Multimodāla transporta sistēmas iespējošana (6.1.7. specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts Latvijas dzelzceļa tīkla attīstībai (6.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Reģionālo autoceļu pārbūve (6.3.1.specifiskais atbalsta mērķis).
 • Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā (8.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā (8.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā (8.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā (8.1.4.specifiskais atbalsta mērķis).

Jautājumi saistībā ar Atveseļošanas fonda investīcijām transporta sektorā 1.komponentē “Klimata pārmaiņas” un 3.komponentē “Nevienlīdzības mazināšana”:

 • Investīcija Nr. 1.1.1.1.i. “Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”;
 • Investīcija Nr. 1.1.1.2.i. “Videi draudzīgi uzlabojumi Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā”;
 • Investīcija Nr. 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra”;
 • Investīcija Nr. 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana”;
 • Investīcija Nr. 3.1.1.6.i. “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezizmešu transportlīdzekļu iegāde”.

29333237 

Elina.Purina@fm.gov.lv 

 

Jolanta Baldunčika

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodu par plānotajām Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam investīcijām šādās jomās:

 • politikas mērķis “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropa;
 • Taisnīgas pārkārtošanās fonda investīcijas.

 

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai (3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā (5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Rīgas revitalizācija (5.6.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Degradēto teritoriju atjaunošana (5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā  un reģionālās attīstības jomā (ERAF) (13.1.4. un 13.1.3. specifiskais atbalsta mērķis).
Jautājumi saistībā ar integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu.

25978765

Jolanta.Balduncika@fm.gov.lv

 

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 7. jūlijā
Uz augšu