}

Publisko investīciju attīstības nodaļa

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Karīna Virse

Nodaļas vadītāja

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (2.tematiskais mērķis);
 • Videi draudzīga ekonomika (4.tematiskais mērķis, izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest finanšu instrumenta veidā);
 • Vide un teritoriālā attīstība (5. un 6.tematiskais mērķis);
 • Transports (7.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis).

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67083816

Karina.Virse@fm.gov.lv

Anna Pukse

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko un operacionālo vadību, t.sk. plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) (2.tematiskais mērķis);
 • Videi draudzīga ekonomika (4.tematiskais mērķis, izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest finanšu instrumenta veidā);
 • Vide un teritoriālā attīstība (5. un 6.tematiskais mērķis);
 • Transports (7.tematiskais mērķis);
 • Izglītība, prasmes un mūžizglītība (izņemot specifiskos atbalsta mērķus, kurus plānots ieviest ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu) (10.tematiskais mērķis).

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67083930

Anna.Pukse@fm.gov.lv

Kristīne Glaubice

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 

 • Platjoslas infrastruktūras attīstība (2.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi IKT un procesu pilnveide (2.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā (8.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā (8.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā (8.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi koledžu STEM infrastruktūrā (8.1.4.specifiskais atbalsta mērķis).

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67095479

Kristine.Glaubice@fm.gov.lv

Līva Zvirgzdiņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai (3.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā (5.5.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Rīgas revitalizācija (5.6.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Degradēto teritoriju atjaunošana (5.6.2.specifiskais atbalsta mērķis).

Jautājumi saistībā ar integrētu teritoriālo investīciju īstenošanu.

67083945

Liva.Zvirgzdina@fm.gov.lv

Evita Bāliņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Valsts ēku energoefektivitāte (4.2.1.2.pasākums);
 • Pašvaldību ēku energoefektivitāte (4.2.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte (4.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Elektrotransportlīdzekļu infrastruktūra (4.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Videi draudzīgs sabiedriskais transports (4.5.1.specifiskais atbalsta mērķis).

67083872

Evita.Balina@fm.gov.lv

Elīna Puriņa

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Atbalsts lielo ostu attīstībai (6.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts lidostas "Rīga" attīstībai (6.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts Rīgas maģistrālo ielu pārbūvei (6.1.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu (6.1.4.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Galveno autoceļu pārbūve (6.1.5.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atbalsts Latvijas dzelzceļa tīkla attīstībai (6.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Reģionālo autoceļu pārbūve (6.3.1.specifiskais atbalsta mērķis).

 

 

Liene Buldere

Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” šādu specifisko atbalsta mērķu ieviešanu:

 • Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās (5.1.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Plūdu risku samazināšana lauku teritorijās (5.1.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija (5.2.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Ūdenssaimniecība (5.3.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Bioloģiskā daudzveidība (5.4.1.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Vides monitorings un vides risku novēršana (5.4.2.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Biotopu un sugu atjaunošana (5.4.3.specifiskais atbalsta mērķis);
 • Piesārņoto vietu sanācija (5.6.3.specifiskais atbalsta mērķis).

67095635

Liene.Buldere@fm.gov.lv

 

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2020. gada 14. maijā
Uz augšu