}

Struktūrfondu saistošie dokumenti

 • Struktūrfondu regulas (2004.-2006.gads)

Saturs

Regulas
Nr.

Datums

LV

EN

Komisijas 2000. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem

1159/2000

30.05.2000

Komisijas Regula (EK) Nr. 448/2004 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1145/2003

448/2004

10.03.2004

Padomes 1999. gada 21. jūnija Nolikums (EK) Nr. 1260/1999, kas nosaka vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem

1260/1999

21.06.1999

Padomes regula (EK) Nr. 1105/2003 ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumi par struktūrfondiem

1105/2003

26.05.2003

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 12. jūlija Nolikums (EK) nr. 1783/1999 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF)

1783/1999

12.07.1999

Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 12. jūlija Regula (EK) Nr. 1784/1999 par Eiropas Sociālo fondu (ESF)

1784/1999

12.07.1999

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/99 ar ko paredz atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF), kā arī groza un atceļ dažas regulas

1257/1999

17.05.1999

Padomes 1999. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1263/1999 par Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu (ZVFI)

1263/1999

21.06.1999

Komisijas 2000. gada 8. novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību Struktūrfondu līdzfinansētās darbībās

1685/2000

08.11.2000

Komisijas Regula (EK) Nr. 1145/2003 ar ko groza Regulu Nr. 1685/2000 attiecībā uz piemērotības normām struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai

1145/2003

27.07.2003

EK regula ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz procedūru finanšu korekciju izdarīšanai palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem 

448/2001

02.03.2001

EK regula, kas reglamentē Padomes Regulas izpildi attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai

438/2001

02.03.2001

Komisijas 2000. gada 28. marta Regula (EK) nr. 643/2000 par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā

643/2000

28.03.2000

KOMISIJAS LĒMUMS (21.12.2010) ar ko attiecībā uz konkrētiem pārkāpumiem, kuri radušies saistībā ar darbībām, kas finansētas no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda 2000.-2006. gada plānošanas periodā, nosaka izņēmumus no konkrētām ziņošanas prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 1681/94 5. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 1831/94 5. panta 2. punktā

 

21.12.2010.

* Papildus informāciju par ES finanšu instrumentu regulām var iegūt  šeit

 • ES fondu plānošanas dokumenti (Vienotais programmdokuments; Programmas papildinājums)

  2004.-2006.g. plānošanas dokumentācijā ietilpst Vienotais programmdokuments jeb Latvijas Attīstības plāns un Programmas papildinājums.

  1. Vienotais programmdokuments jeb Latvijas Attīstības plāns - Latvijas valdības stratēģija un prioritātes 2004. – 2006.gadam, lai veicinātu sociālekonomisko apstākļu izlīdzināšanu, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu (izstrādāja Latvija, 18.12.2003. apstiprināja Eiropas Komisija).

   Ar 2004.gada 17.jūnija Eiropas Komisijas lēmumu C(2004) 2121 ir apstiprināts vienotais programmdokuments ES struktūrfondu Mērķa 1 programmai 2004-2006 Latvijai.
   Attīstības plāna (Vienotā programmdokumenta) tulkojuma projekts 
   Vienotais programmdokuments [EN], ar grozījumiem, kas apstiprināti 09.11.2006. Uzraudzības komitejas sanāksmē. 

   Attīstības plāna stratēģija

   Stratēģijā izvirzītie vidēja termiņa mērķi:

   • Konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana
   • Cilvēkresursu attīstība
   • Infrastruktūras attīstība

   Pamatojoties uz šiem mērķiem, ir izvirzītas prioritātes:

   • 1. PRIORITĀTE: Līdzsvarotas attīstības veicināšana.
   • 2. PRIORITĀTE: Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana.
   • 3. PRIORITĀTE: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana.
   • 4. PRIORITĀTE: Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana.

  2. Programmas papildinājumsdetalizēti skaidro pasākumus un aktivitātes, nosaka projektu atlases kritērijus, sagaidāmos rezultātus un to sasniegšanas indikatorus (izstrādā un apstiprina Latvija).
   Programmas papildinājums [EN], ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz 30.06.2009, detalizēti skaidro pasākumus un aktivitātes; nosaka projektu atlases kritērijus, sagaidāmos rezultātus un to sasniegšanas indikatorus (izstrādā un apstiprina Latvija).
   Programmas papildinājuma tulkojums [LV]

   Visu ES struktūrfondu atbalstāmo aktivitāšu kopsavilkums ir pieejams meklētājā. Katrai aktivitātei pretī ir norādīta ieviešanas kārtība (atklāts projektu konkurss, grantu shēma vai nacionālā programma); finansējuma saņēmēji; ieviešanas institūcija, kas izsludinās projektu konkursu atklāta projektu konkursa un grantu shēmu gadījumos, kā arī par aktivitāti atbildīgā nozares ministrija, kas izstrādā vai nu atklāta projektu konkursa un grantu shēmu vadlīnijas, vai nacionālās programmas. Aplūkot meklētāju

 •  ES struktūrfondu vadības likums (spēkā stājies ar 01.01.2006.) |

 • Ministru kabineta noteikumi

  Saturs

  Noteikumu
  nr.

  Datums

  Ielāde

  Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu

  706

  30.06.2009.

   Skatīt

  Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas nolikums

  608

  25.07.2006.

   Skatīt

  Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums

  607

  25.07.2006.

   Skatīt

  Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas nolikums

  606

  25.07.2006.

   Skatīt

  Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vadības komitejas nolikums

  605

  25.07.2006.

   Skatīt

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas nolikums

  604

  25.07.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus

  546

  27.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanos dokumentos

  545

  27.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu

  538

  27.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu

  502

  20.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu

  501

  20.06.2006.

   Skatīt

  Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība

  494

  20.06.2006.

   Skatīt

  Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu

  385

  16.05.2006.

   Skatīt

  Par Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas administratīvo līgumu par sadarbību struktūrfondu auditēšanā

  601

  16.08.2005.

   Skatīt

   

Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2018. gada 23. oktobrī
Uz augšu