}

Uzņēmējdarbības un inovāciju attīstības nodaļa

 

Vārds, uzvārds

Amats

Darba pienākumi

Tālrunis

E-pasts

Kristīne Ancāne

Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko vadību, t.sk., plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas (1.tematiskais mērķis);
 • Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja (3.tematiskais mērķis);
 • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs (4.tematiskais mērķis)

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67095482

Kristine.Ancane@fm.gov.lv

Gunta Līdaka

Nodaļas vadītājas vietniece

Nodrošināt efektīvu ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentu - Partnerības līgums un darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” - ieviešanas un īstenošanas jautājumu stratēģisko un operacionālo vadību, t.sk., plānošanu un koordinēšanu attiecībā uz šādiem tematiskajiem mērķiem:

 • Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas (1.tematiskais mērķis);
 • Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja (3.tematiskais mērķis);
 • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs (4.tematiskais mērķis)

Jautājumi saistībā ar Viedās specializācijas stratēģiju un tās monitoringa ziņojumu.

67095627

Gunta.Lidaka@fm.gov.lv

Sanda Blumberga Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.tematiskā mērķa “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” šādu pasākumu ieviešanu: un 3. tematiskā mērķa “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja”

 • Inovāciju granti studentiem (pasākums 1.1.1.3).
 • P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana (pasākums 1.1.1.4);
 • Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (pasākums 1.1.1.5.);
 • Riska kapitāls (pasākums 3.1.2.1);
 • Tehnoloģiju akselerators (pasākums 3.1.2.2).
67083889 Sanda.Blumberga@fm.gov.lv
Jevgēņijs Burovs Vecākais eksperts

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. tematiskā mērķa “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” un 3. tematiskā mērķa  „Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” pasākumu ieviešanu:

 • Atbalsts nodarbināto apmācībām (pasākums .1.2.2.1.);
 • Inovāciju motivāciju programma (pasākums 1.2.2.2.);
 • Atbalsts IKT un netehnoloģiskajām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti(pasākums 1.2.2.3.);
 • Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai (pasākums 3.1.1.5.);
 • Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators (pasākums 3.1.1.6);
 • “Klasteru programma”(pasākums 3.2.1.1.);
 • Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (pasākums 3.2.1.2.);
 • Eiropas teritoriālās sadarbības (VARAM) un Lauku attīstības programmas (ZM) jautājumu koordinēšana.
28635726 Jevgenijs.Burovs@fm.gov.lv
Laura Naudiņa Vecākā eksperte

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. tematiskā mērķa “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” šādu pasākumu ieviešanu:

 • Praktiskas ievirzes pētījumi (pasākums 1.1.1.1.);
 • Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (pasākums 1.1.1.2);
 • Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai (pasākums 1.2.1.2).

Jautājumi saistībā ar 2021.- 2027.gada ES fondu plānošanas periodu.

67095631 Laura.Naudina@fm.gov.lv
Andrejs Zambžetskis Vecākais eksperts

Jautājumi saistībā ar ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1. tematiskā mērķa “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas”, 3. tematiskā mērķa “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” un 4. tematiskā mērķa „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs”  pasākumu ieviešanu:

 • Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (pasākums 1.2.1.1);
 • Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā (pasākums 1.2.1.4.);
 • Aizdevumu garantijas (pasākums 3.1.1.);
 • Mezanīna aizdevumi  (pasākums 3.1.1.2.)
 • Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem (pasākums 3.1.1.4);
 • Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē (specifiskais atbalsta mērķis 4.1.1.);
 • Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (pasākums 4.2.1.1.).

Nodrošināt ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam jautājumu koordinēšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.

28726472 Andrejs.Zambzetskis@fm.gov.lv
Padalies ar informāciju: DrukātDrukāt
Pēdējo reizi informācija šajā sadaļā atjaunota 2022. gada 14. aprīlī
Uz augšu